Aktualności firmy

RADA NADZORCZA
Spółki "BAWOROWO" S.A.
z siedzibą w Leśnej przy ul. Reja 3
z a p r a s z a
do składania ofert
na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2011

Warunki badania sprawozdania finansowego:

 1. Dokumenty z co najmniej następujących obszarów będą podlegać badaniu metodą pełną:
  • usługi obce,
  • pozostałe przychody i koszty operacyjne,
  • przychody i koszty finansowe,
  • zyski i straty nadzwyczajne,
  • rezerwy i odpisy aktualizacyjne,
  • umowy różnego rodzaju pośrednictwa.
 2. Rada Nadzorcza wyznacza poziom istotności w wysokości 1.000 zł (jeden tysiąc złotych), po przekroczeniu którego dokumenty związane z obszarami wskazanymi w punkcie 1. muszą być zbadane przez biegłego rewidenta metodą pełną.
 3. Biegły rewident sporządzi pisemną opinię wraz z raportem o tym czy sprawozdanie finansowe Spółki jest rzetelne i prawidłowe oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki.
 4. Biegły rewident obowiązany będzie w razie potrzeby do obecności na Zwyczajnym lub Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu rozpatrującym sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011, o którego terminie powiadomiony będzie z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. Koszty uczestnictwa w Zwyczajnym lub Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ponosi biegły rewident.
 5. Biegły rewident obowiązany będzie do obecności na co najmniej jednym posiedzeniu Rady Nadzorczej po przedłożeniu Opinii i Raportu z badania. Dopuszcza się możliwość konieczności uczestnictwa (nie więcej niż dwukrotnie) biegłego rewidenta w innych posiedzeniach Rady Nadzorczej. O terminach posiedzeń biegły rewident powiadomiony będzie z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. Koszty uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej ponosi biegły rewident
 6. Biegły rewident zobowiązany będzie do przekazania do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzanych dla Zarządu (w formie tzw. listów intencyjnych) informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki.
 7. Przedłożenie opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego winno nastąpić nie później niż w dniu 29 lutego 2012 r.
 8. Pełna płatność za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego nastąpi po przyjęciu przez Radę Nadzorczą opinii i raportu z badania.

Informacje o liczbie dokumentów w obszarach, które mają być zbadane metodą pełną, oferenci mogą uzyskać w siedzibie Spółki (tel. nr 75/724-31-94, 724-31-69) w dni robocze od 1 do 16 sierpnia 2011 r. w godz. 8.00-15.00.

Pisemne oferty należy przesłać pocztą za potwierdzeniem odbioru na adres: Fabryka Części do Maszyn Włókienniczych i

Odlewnia Metali "BAWOROWO" S.A., ul. Reja 3, 59-820 Leśna lub złożyć osobiście w sekretariacie Spółki w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Oferta na badanie sprawozdania finansowego Spółki "BAWOROWO" S.A. za rok obrotowy 2011". Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie do dnia 02 września 2011 r. do godziny 15.00. W przypadku przekazania drogą pocztową decyduje data doręczenia oferty.

Oferta winna zawierać:

 1. informację o oferencie, w szczególności o:
  • formie prowadzenia działalności,
  • wpisie do rejestru biegłych rewidentów, z podaniem numeru i daty wpisu,
  • wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badań sprawozdań finansowych, z podaniem numeru i daty wpisu,
  • liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów.
 2. oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.
 3. oświadczenie o przyjęciu zobowiązania ewentualnej konieczności uczestnictwa w Zwyczajnym lub Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu lub posiedzeniach Rady Nadzorczej na warunkach określonych w zaproszeniu,
 4. cenę za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu wraz z raportem z badania sprawozdania; cena powinna uwzględniać wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem badania,
 5. wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego.

Kryteriami oceny ofert będą cena, doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych spółek prawa handlowego, w tym branży odlewniczej, oraz odległość siedziby biegłego od siedziby Spółki.

Otwarcie ofert i wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego nastąpi do dnia 30 września 2011 r. Zgłoszenia niespełniające powyższych wymagań lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania w każdym momencie bez podawania przyczyny.


Projekt i wykonanie GLOBNET - budowa stron internetowych